Pastoraat

Soms........

Soms heb je heel gewoon behoefte aan een luisterend oor,
aan iemand bij wie jouw verhaal veilig is en die geen oordeel velt.
Soms zijn er zoveel zorgen in je leven, dat je snakt naar een bemoedigend woord, een hartelijk gebaar.....

Als jij behoefte hebt aan meeleven en bemoediging, aan iemand die voor je bidt, neem dan contact op met,

ds. S. Voskuil - Dijkshoorn telefoon 0181-213930

 

Zij is predikante in onze Protestantse gemeente. Als jij dat op prijs stelt, brengt zij jou in contact met een pastoraal bezoeker of een ouderling of zij komt zelf bij je langs.

                            

 

Hoe is het pastoraat in de Protestantse Gemeente Rozenburg georganiseerd?

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
De mensen die werkzaam zijn in het pastoraat, weten wat er allemaal kan spelen in een mensenleven.

Pastoraat in de Protestantse Gemeente Rozenburg (PGR)

Onze Protestantse gemeente hecht veel waarde aan het pastoraat.
De georganiseerde pastorale zorg in de gemeente krijgt gestalte d.m.v. het netwerkpastoraat, het ouderenbezoekwerk, de bloemendienst en het welkomstwerk.
Binnen het netwerkpastoraat  (daarover hieronder meer) zijn er twee pastorale teams. Beide teams bestaan uit 3 pastoraal bezoekers en een ouderling. De predikant maakt deel uit van beide teams. Tezamen bezoeken zij de gemeenteleden die met ziekte, zorg en verdriet geconfronteerd worden.
Het ouderenbezoekwerk bestaat  uit ongeveer 25 gemeenteleden, die een paar maal per jaar een bezoek afleggen bij een aantal ouderen ( ongeveer 90 adressen).
Daarnaast leggen de dames van de bloemendienst jaarlijks vele bezoekjes af bij gemeenteleden boven de 75 jaar, bij jubilerende echtparen en bij zieken.
Belangrijk vinden wij het dat nieuw ingekomenen welkom worden geheten in ons midden. Daarom wordt bij hen een welkomstbezoek gebracht, waarbij zij ook worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze gemeente.
Tenslotte draagt de taakgroep Pastoraat de zorg voor de beleidsmatige en organisatorische aansturing en uitvoering van het pastorale werk.

Netwerkpastoraat
De bedoeling van het netwerkpastoraat is om gemeenteleden die te maken hebben met crisissituaties, met  situaties van rouw, zorg en verdriet bijstand en ondersteuning te bieden. Het gaat daarbij niet alleen om meelevende gemeenteleden, maar evenzeer om minder meelevende gemeenteleden en zgn. papieren leden. Om deze ondersteuning daadwerkelijk te kunnen realiseren is het van belang dat de gemeente en in het bijzonder predikant en pastoraal team maximaal op de hoogte zijn van het wel en wee van alle gemeenteleden. Daarom heeft de taakgroep Pastoraat sinds begin 2011 contact gelegd met een groot aantal netwerken in het dorp, waarbij de kennis van gemeenteleden die deel uit maken van een bestaand netwerk binnen het dorp wordt gedeeld met diegenen binnen de kerkelijke gemeente pastorale verantwoordelijkheid dragen. Als gevolg hiervan kunnen de leden van de pastorale teams, als daar prijs op wordt gesteld, gemeentebreed meeleven in moeilijke situaties. Binnen het netwerkpastoraat zijn er twee pastorale teams. Beide teams bestaan uit 3 pastoraal bezoekers en een ouderling. De predikant maakt deel uit van beide teams en is dus gemeentebreed pastoraal inzetbaar.

 

Last, but not least:
Het meeleven met elkaar is belangrijk in de gemeente van Christus. Zoals hierboven
aangegeven gebeurt dat enerzijds via de georganiseerde weg. Maar daarnaast ervaren
wij het als gemeente ook als waardevol om spontaan, op ieder willekeurig moment, onze
betrokkenheid bij elkaar te tonen: een kaartje, een handdruk, een telefoontje, een bezoekje, een belangstellende vraag, het doet allemaal goed!
Zo gezien is pastoraat een taak van ons allemaal!

                            

 

terug