Jaarverslag College van Diakenen 2020 - 2021


Diaconaat (zorg voor wie arm en kwetsbaar is)
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

De taken van de diakenen bestaan o.a. uit
•    de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
•    de dienst aan de Tafel van de Heer; 
•    het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
•    het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
•    het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
•    het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het  maatschappelijk welzijn.
Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie.

Besteding diaconale gelden
Op lokaal niveau wordt de Voedselbank Rozenburg al enige jaren structureel financieel ondersteund door de diaconie. De collectes van de Schrift & Tafeldiensten zijn bestemd voor de voedselbank. Ook de dankdagcollecte is voor de voedselbank.
Op regionaal en landelijk niveau geeft het college jaarlijks een gift aan een groot aantal organisaties, zoals: St. Seamen’s Christian Friend Society Rotterdam, Gevangenenzorg Nederland, St. OMZO, St. Vrienden De Hoop, Epafras, Exodus en St. Diaconaal Centrum Pauluskerk.
Op wereldwijd niveau wordt, naast doorzendcollectes, jaarlijks een gift gegeven aan St. Lumahelpt, Project van Janine Schotel & Bassem Aziz, St. Job4Life, St. Derde Wereldhulp, St. Jemima, Jeugd met een opdracht, Mercy Ships, MAF, St. NEM en Parijsplus.
Naast het zorgen voor de collecten en de verdeling hiervan, verzorgen de diakenen samen met de predikant de viering van Schrift en Tafel.

Kerstpakkettenactie 2020
De kerstpakkettenactie die we jaarlijks met de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de RK St. Jozefkerk houden t.b.v. minder draagkrachtige Rozenburgse gezinnen, is dit jaar heel anders verlopen. I.v.m. de coronamaatregelen konden we niet op een veilige manier de inzameling houden. We hebben daarom gekozen om cadeaukaarten aan de gezinnen te geven. Dankzij de vele financiële giften van de gemeenteleden van beide kerken èn Kemira, Tronox en Vopak Europoort, konden we 77 gezinnen (totaal 227 mensen) blij maken met een cadeaukaart van AH. De totale waarde van de cadeaukaarten bedroeg maar liefst € 4.225,00.

ZWO
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is sinds 2007 een onderdeel van het college van diakenen. De ZWO heeft tot taak de gemeente te stimuleren in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij en werkt vanuit de diaconie.
De penningmeester van de ZWO, afdeling Zending, is een medewerker en geen diaken. Zij werkt onder verantwoording van ons college van diakenen en daarom worden de cijfers van de ZWO, afdeling Zending, door een kascontrolecommissie vanuit de diaconie gecontroleerd/ goedgekeurd.

Overleden gemeenteleden
Aan het einde van het kerkelijk jaar hebben we 16 gemeenteleden herdacht. 9 van de 16 uitgenodigde families waren aanwezig. I.v.m. de RIVM maatregelen rondom Corona heeft een diaken alle kaarsen aangestoken. Na afloop van de dienst mochten de families hun kaars wel mee naar huis nemen en kregen zij het boekje “Ik bewaar je” uitgereikt.

Paasgroetenactie
Dit jaar hebben we vanwege de coronacrisis in een aangepaste vorm meegedaan met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie. 50 kaarten hebben we besteld maar we konden er helaas maar 32 kwijt.
Wel zijn er, net als in andere jaren, Paasgroeten verstuurd naar gemeenteleden buiten Rozenburg. Dat betreft mensen die elders verpleegd en verzorgd worden.
Vraag-en-aanbod
Sinds 2018 hebben we een soort vraag-en-aanbod hulpdienst opgezet. Een paar hulpvragen hebben wij het afgelopen jaar kunnen beantwoorden. Het is echter gebleken dat mensen het nog steeds moeilijk vinden om hulp te vragen. 2x per jaar wordt er een stukje over dit onderwerp in Raakvlak geplaatst.

College van diakenen
Het college van diakenen bestaat momenteel uit vijf diakenen. Verder zijn er een tweetal (diaconale) medewerkers actief: iemand die de webradio onderhoudt en de uitzending van kerkdiensten verzorgt en een penningmeester ZWO/ SWO.
In de periode 2020-2021 heeft het college 1x per maand vergaderd, meestal op dinsdagavond, behalve in de maanden juni, augustus en december. De vergaderingen van september en oktober vonden in De Hof plaats, de overige vergaderingen hebben we online, via ZOOM, gehouden.

September 2021
Joke van Meurs, secretaris
terug