Jaarverslag College van Diakenen 2019 - 2020


Diaconaat (zorg voor wie arm en kwetsbaar is)
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld. Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

De taken van de diakenen bestaan o.a. uit
•    de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
•    de dienst aan de Tafel van de Heer; 
•    het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
•    het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
•    het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
•    het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie.

Besteding diaconale gelden
Op lokaal niveau wordt de Voedselbank Rozenburg al enige jaren structureel financieel ondersteund door de diaconie. De collectes van de Schrift & Tafeldiensten zijn bestemd voor de voedselbank. Ook de dankdagcollecte is voor de voedselbank. 
Op regionaal, landelijk en europees niveau geeft het college jaarlijks een gift aan een groot aantal organisaties, zoals: Gevangenenzorg Nederland, St. OMZO, St. Vrienden De Hoop, Epafras, Exodus, St. Diaconaal Centrum Pauluskerk en Parijsplus.
De Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam hebben we voor 2017, 2018 en 2019 een vast bedrag toegezegd.
Op wereldwijd niveau wordt, naast doorzendcollectes, jaarlijks een gift gegeven aan St. Lumahelpt, Project van Janine Schotel & Bassem Aziz, St. Job4Life, St. Derde Wereldhulp, St. Jemima, Jeugd met een opdracht, Mercy Ships, MAF en St. NEM.
Naast het zorgen voor de collecten en de verdeling hiervan, verzorgen de diakenen samen met de predikant de viering van Schrift en Tafel.

Kerstpakkettenactie 2019
De gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Kerk en de RK St. Jozef Parochie hebben in december weer hun jaarlijkse inzamelingsactie gehouden t.b.v. minder draagkrachtige Rozenburgse gezinnen. 
Dankzij de gaven van de gemeenteleden van beide kerken èn de giften van Kemira, Tronox en Vopak Europoort konden er voor 67 adressen, 79 boodschappentassen royaal gevuld worden. In totaal konden we 190 mensen blij maken met een goed gevuld kerstpakket.

ZWO
Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is sinds 2007 een onderdeel van het college van diakenen. De ZWO heeft tot taak de gemeente te stimuleren in haar missionaire opdracht veraf en dichtbij en werkt vanuit de diaconie. 
De penningmeester van de ZWO, afdeling Zending, is een medewerker en geen diaken. Zij werkt onder verantwoording van ons college van diakenen en daarom worden de cijfers van de ZWO, afdeling Zending, door een kascontrolecommissie vanuit de diaconie gecontroleerd/ goedgekeurd.

Overleden gemeenteleden
Aan het einde van het kerkelijk jaar hebben we 23 gemeenteleden herdacht en mochten familieleden een kaars aan de Paaskaars aansteken voor de overledene. 13 van de 23 families hebben daar gebruik van gemaakt. De overige kaarsen zijn door een diaken aangestoken. Na afloop van de dienst mochten de families hun kaars mee naar huis nemen en kregen zij het boekje “Ik bewaar je” uitgereikt.

Paasgroetenactie
Dit jaar heeft de diaconie besloten om niet deel te nemen aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie. Achteraf gezien is dat een goede beslissing geweest omdat we door de Coronacrisis niet in staat waren geweest de kaarten uit te delen.
Wel zijn er, net als andere jaren, Paasgroeten verstuurd naar gemeenteleden buiten Rozenburg. Dat betreft mensen die elders verpleegd en verzorgd worden.

Vraag-en-aanbod
Sinds 2018 hebben we een soort vraag-en-aanbod hulpdienst opgezet. Een paar  hulpvragen hebben wij het afgelopen jaar kunnen beantwoorden. Het is echter gebleken dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. 2x per jaar wordt er een stukje over dit onderwerp in Raakvlak geplaatst.

College van diakenen
Het college van diakenen bestaat sinds eind 2019 uit vijf diakenen. Verder zijn er een tweetal (diaconale) medewerkers actief: iemand die de webradio onderhoudt en de uitzending van kerkdiensten verzorgt en een penningmeester ZWO/ SWO.
In de periode 2019-2020 heeft het college 1x per maand vergaderd, meestal op dinsdagavond, behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering van april ging niet door i.v.m. de Coronacrisis. Wel hebben de voorzitter en secretaris samen een kort overleg gehad.

September 2020
Joke van Meurs, secretaris
terug